banner

Cenník

Úvod / Správa bytových domov

Cenník služieb platný od 01.01.2019

Požadovaný úkon
Poplatok s 20% DPH

A. Prevod bytu do osobného vlastníctva kúpna zmluva uzatvorená podľa 182/1993 Z.z.


Pri prevode bytu do osobného vlastníctva jednej osobe alebo manželom v prípade platby ceny bytu v hotovosti    193,78 EUR
návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 66,00 EUR
overenie výpisu z obchodného registra 12,28 EUR
vyhotovenie vyhlásenia, že nájomca bytu nemá nedoplatky 11,00 EUR
vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva bytu 88,00 EUR
vyhotovenie zmluvy o výkone správy (registrácia zmeny vlastníka bytu) 16,50 EUR


Pri prevode bytu do osobného vlastníctva jednej osobe alebo manželom v prípade záložnej zmluvy    259,78 EUR
návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 66,00 EUR
návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností /záložnej zmluvy/ 66,00 EUR
overenie výpisu z obchodného registra 12,28 EUR
vyhotovenie vyhlásenia, že nájomca bytu nemá nedoplatky 11,00 EUR
vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva bytu 88,00 EUR
vyhotovenie zmluvy o výkone správy (registrácia zmeny vlastníka bytu) 16,50 EUR
   
Pri prevode bytu do osobného vlastníctva jednej osobe alebo manželom v prípade platby ceny bytu v hotovosti v prípade oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností    178,78 EUR
oznámenie o zamýšľanom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností 51,00 EUR
overenie výpisu z obchodného registra 12,28 EUR
vyhotovenie vyhlásenia, že nájomca bytu nemá nedoplatky 11,00 EUR
vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva bytu 88,00 EUR
vyhotovenie zmluvy o výkone správy (registrácia zmeny vlastníka bytu) 16,50 EUR
   
Pri prevode bytu do osobného vlastníctva jednej osobe alebo manželom v prípade záložnej zmluvy a oznámenia o zamýšľanom návrhu na vklad do katastra nehnuteľností     229,78 EUR
návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností 51,00 EUR
návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností /záložnej zmluvy/ 51,00 EUR
overenie výpisu z obchodného registra 12,28 EUR
vyhotovenie vyhlásenia, že nájomca bytu nemá nedoplatky 11,00 EUR
vypracovanie zmluvy o prevode vlastníctva bytu 88,00 EUR
vyhotovenie zmluvy o výkone správy (registrácia zmeny vlastníka bytu) 16,50 EUR


B. Iné poplatky


vyhotovenie vyhlásenia, že vlastník, nájomca bytu nemá nedoplatky 2 kusy
11,00 EUR
registrácia zmeny vlastníka bytu - kúpna zmluva, dražba (verejná,dobrovoľná exekučná) 49,50 EUR
registrácia zmeny vl. bytu-kúpna zml. uzatvorená podľa 182/1993 Z.z., darovacia zmluva, vysporiadanie BSM, dedičské konanie, 16,50 EUR
vyhotovenie fotokópie dokumentov cena /1 staranu kópie 0,40 EUR
vyhotovenie potvrdenia pre vlastníka bytu o tom, že vyrovnal všetky pohľadávky zabezpečené záložným právom 9,24 EUR
vydanie vyhlásenia nájomníkom a vlastníkom bytov pre potreby peňažných ústavov 9,24 EUR
vyhotovenie potvrdenia o veku domu - pasport domu 4,40 EUR
vyhotovenie fotokópie energetického certifikátu 4,40 EUR
vyhotovenie iných potvrdení 4,40 EUR
zaslanie upomienky 1,66 EUR
náklady spojené s podaním žaloby resp. podaním návrhu na vykonanie exekúcie 3,86 EUR
zaslanie predexekučnej výzvy 3,86 EUR
vystavenie stanoviska k stavebným úpravám v byte 8,80 EUR
udelenie súhlasu s výmenou nájomných bytov 2 x 22 EUR
žiadosť o obnovenie nájomnej zmluvy po výpovedi z nájmu 18,70 EUR
výpočet nájomného na základe osobitnej žiadosti pre FO a PO, ktoré nie sú užívateľmi bytov v správe a. s. SPOOL 11,00 EUR
zmena zálohového predpisu na základe individuálenj žiadosti nájomcu alebo vlastníka 1,98 EUR
manipulačný poplatok za hotovostnú platbu v pokladni a.s. SPOOL 1,00 EUR
realizácia výberového konania na práce realizované externým dodávateľom a uzatvorenie zmluvy
s vybraným dodávateľom
33,00 EUR
realizácia domovej schôdze vlastníkov bytov v prípade konania druhej a každej ďalšej schôdze v kalendárnom roku na požiadanie vlastníkov 0,37 EUR/byt
realizácia písomného hlasovania na individuálnu žiadosť vlastníkov alebo právnických osôb 16,50 EUR
rozdelenie ročného vyúčtovania služieb spojených s užívaním bytu na základe osobitnej žiadosti vlastníka 33,00 EUR
paušálny poplatok za vypracovanie žiadosti o poskytnutie úveru 1 000,00 EUR