banner

Letné kúpalisko

Úvod / Športoviská

Letná sezóna 2019 bola ukončená, ďakujeme Vám

za vašu priazeň a tešíme sa na Vás budúcu sezónu!

Otváracie hodiny
Pondelok
od 09:00 do 19:00 hod.

Utorok

od 09:00 do 19:00 hod.

Streda od 09:00 do 19:00 hod.
Štvrtok

od 09:00 do 19:00 hod.

Piatok od 09:00 do 19:00 hod.
Sobota od 09:00 do 19:00 hod.
Nedeľa od 09:00 do 19:00 hod.

  Večerné plávanie (vyhradené pre plavcov)

  Utorok, Štvrtok, Sobota / od 19:30 do 21:00 hod. (od 01.07.2019)

(v prípade nepriaznivého počasia je kúpalisko z bezpečnostných dôvodov zatvorené, info na čísle 0907 806 425)

Cenník vstupeniek platný od 01.06.2019

Celodenný vstup Jeden vstup
Deti do 6 rokov* 2,50 €
Deti do 15 rokov* 3,00 €
Nad 15 rokov, Dospelí 4,00 €
Dôchodcovia (od 62 rokov) / ZŤP** 3,00 €
Rodinný vstup3 (2 x nad15r.+1 x do15r.) 10,00 €
Rodinný vstup4 (2 x nad15r.+2 x do15r.) 12,00 €
Vstup po 16:00 hod. Jeden vstup
Deti do 6 rokov* 2,00 €
Deti do 15 rokov* 2,50 €
Nad 15 rokov 3,00 €
Dôchodcovia (od 62 rokov) / ZŤP** 2,50 €

Večerné plávanie

Jeden vstup

Ut., Št., So. od 19:30 do 21:00 hod.

3,00 €

 Zľavnené vstupné Jeden vstup
Organizované skupiny nad 12 osôb
50% zľava

*vstup do 15 rokov je povolený len v sprievode dospelej osoby, ktorá za dieťa plne zodpovedá!

**doprovod osoby s preukazom ZŤP má vstup zdarma len v prípade, ak je doprovod nutný v preukaze uvedený!

Cenník služieb platný od 01.06.2019

Služby, prenájom:

         cena

Lehátko*** 3,00 €/deň+zál.5€
Slnečník*** (vrátane 2 ks lehátok)

5,00 €/deň+zál.5€

Skrinka na veci***

2,00 €/deň+zál.5€

Lopta*** (Basket., Futbal., Volejbal.) 3,00 €/hod.+zál.5€
Stolnotenisové rakety*** (2 ks) 4,00 €/hod.+zál.5€
Stolnotenisové rakety*** (4 ks) 8,00 €/hod.+zál.5€
Turbo-bedmintonové rakety*** (2 ks)

6,00 €/hod.+zál.5€

Parkovanie bicykla v areáli /monitorované 2,00 €/deň
Vírivka 5,00 €/hod.(na os.)
Prenájom kúpaliska do 500 osôb**** 1.500,00 €/deň
Prenájom kúpaliska nad 500 osôb**** 2.000,00 €/deň

*** záloha za zapožičanie zariadenia Vám bude po jeho odovzdaní v nepoškodenom stave vrátená v pokladni!

**** prenájom kúpaliska je v čase od 09:00 do 19:00 hod. vrátane služieb

Všeobecné pravidlá a zásady správania sa návštevníkov

letného umelého kúpaliska:

 

Predmetné pravidlá slúžia na udržiavanie bezpečnosti, poriadku a čistoty v celom areáli.

Návštevník kúpaliska je v povinný správať sa tak, aby nerušil pohodlie iných návštevníkov, aby nedochádzalo k škodám na zdraví a majetku a aby svojimi úkonmi nenarúšali pracovné povinnosti zamestnancov kúpaliska.

Otváracie a prevádzkové hodiny sú viditeľne vyznačené pri vstupe do areálu kúpaliska. Žiadna osoba nie je oprávnená vstupovať do areálu mimo otváracích hodín.

 

 • Vstup je povolený až po otvorení prevádzky a nástupe služby vykonávajúceho plavčíka
 • V prípade porušenia prevádzkového poriadku bude návštevník z areálu letného umelého kúpaliska vykázaný bez nároku na vrátenie vstupného
 • Prevádzkovateľ si v prípade technických príčin, vyhradzuje právo upraviť otváraciu a zatváraciu dobu a to z bezpečnostných dôvodov. V prípade vyššie uvedených skutočností, prevádzkovateľ nie je povinný uhradiť vstupné, ani iným spôsobom návštevníka odškodniť
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo udeliť z Prevádzkového poriadku umelého letného kúpaliska a zo všeobecných pravidiel Prevádzky umelého letného kúpaliska výnimky
 • Vstup do areálu letného umelého kúpaliska je povolený len s platnou vstupenkou, ktorú si návštevník zakúpi pri pokladni
 • Zakúpením vstupenky sa návštevník dobrovoľne podriaďuje ustanoveniam prevádzkového poriadku, všeobecným pravidlám   a pokynom personálu letného umelého kúpaliska
 • Deti mladšie ako 15 rokov musia byť v sprievode rodičov alebo osoby staršej ako 18 rokov, ktorá za ne plne zodpovedá
 • Za poranenie, ktoré si návštevník spôsobí nedodržiavaním prevádzkového poriadku správa letného umelého kúpaliska nenesie zodpovednosť
 • Prevádzkovateľ neručí za odcudzené veci zo skriniek a areálu letného umelého kúpaliska

 

Návštevník prevádzky letného umelého kúpaliska je povinný: 

 

 • Prejsť do príslušnej šatne, v príslušnej šatni sa prezliecť do čistých plaviek
 • Šatstvo a obuv si návštevník zoberie zo sebou, prípadne odloží do šatňovej skrinky umiestnenej pri vstupnej bráne
 • V prípade straty kľúča od skrinky či poškodenia zámky sa zaplatí pokuta
 • Pred vstupom do bazéna osprchovať sa (rovnako po použití WC)
 • Dodržiavať pokyny plavčíka
 • Dodržiavať čistotu a hygienu v priestoroch areálu
 • Šetrne zaobchádzať so zariadeniami kúpaliska a nepoškodzovať jeho priestory
 • V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku informovať zamestnancov kúpaliska
 • Neodkladne informovať zamestnancov kúpaliska v prípade zdravotných problémov
 • Opustiť priestory bazéna najneskôr 15 minút pred koncom prevádzkovej doby 
 • Rešpektovať pokyny personálu a zároveň dodržiavať pokyny, príkazy, zákazy na vývesných tabuliach a riadiť sa nimi
 • Každú škodu spôsobenú úmyselne a z nedbanlivosti na zariadení alebo majetku nahradiť správe letného umelého kúpaliska v plnej miere

 

Zákaz vstupu do areálu letného umelého kúpaliska platí pre:

 

 • Osoby pod vplyvom alkoholu, alebo toxických látok
 • Osoby so zvieratami
 • Osoby trpiace prenosnými infekčnými chorobami (v prípade pochybností môže byť klient požiadaný o potvrdenie od lekára), alebo osoby s otvorenými poraneniami, prípadne kožnými problémami, alebo trpiace akoukoľvek chorobou, ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov
 • Osoby, ktoré zamýšľajú využiť komplex na komerčné, alebo neštandardné využitie bez povolenia zodpovednej osoby (vedúci referent)
 • Osoby špinavé, v znečistenom oblečení

 

V areáli letného umelého kúpaliska je zakázané:


 • Fajčenie mimo fajčiarskeho kútiku
 • Vnášanie a používanie sklenených predmetov (vrátane fliaš)
 • Fotografovanie alebo filmovanie osôb, ako aj skupín bez ich súhlasu (pre fotografovanie a filmovanie slúžiace na komerčné účely a pre tlač je potrebné získať povolenie od zodpovednej osoby - vedúci referent)
 • Vytvárať nadmerný hluk a svojim správaním obmedzovať pohodlie ostatných návštevníkov
 • Behať (z čoho vyplýva nebezpečenstvo úrazu pri pošmyknutí)
 • Používanie šampónov, telových prípravkov prípadne iný drogistický tovar mimo spŕch
 • Používanie holiacich prostriedkov
 • Vstupovať do bazéna so žuvačkou
 • Konzumovať akékoľvek jedlá a pokrmy mimo miest na to určených
 • Zasahovať do technického vybavenia
 • Žiadať od zamestnancov kúpaliska služby, ktoré odporujú Prevádzkovému poriadku, respektíve všeobecným pravidlám