banner

Montáž vodomerov na studenú a teplú vodu

Úvod / Služby

Akciová spoločnosť SPOOL, Lučenec je na základe Rozhodnutia o registrácii č. R/I-103/2013 z 14. novembra 2013 vydaného Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky podľa §-u 27 ods.2 zákona č. 142/2000 Z. z. oprávnená vykonávať  montáž určených meradiel - meračov pretečeného množstva vody na studenú vodu a na teplú vodu.


Zodpovedným zástupcom spoločnosti SPOOL za montáž vodomerov je:

Drahomír Zvara, tel. kontakt 047/4321213.

 

Cenník  služby:

1/ Pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov v správe a.s. SPOOL

Demontáž a následná montáž vodomeru na studenú a teplú vodu vrátane plombovania   8,50 €/1 ks

Plombovanie vodomerov na studenú a teplú vodu                                                               5,- €/1 ks

Rádiový modulu na vodomer inštalácia a rádiová sieť                                                         3,- €/1 ks

2/ Pre byty a organizácie, ktoré nie sú v správe a.s. SPOOL

Demontáž a následná montáž vodomeru na studenú a teplú vodu vrátane plombovania    10,- €/1 ks

Plombovanie vodomerov na studenú a teplú vodu                                                                 6,- €/1 ks

Rádiový modulu na vodomer inštalácia a rádiová sieť                                                           3,50 €/1 ks

Ceny sú uvedené bez DPH.