banner

Profil verejného obstarávateľa

Úvod / Verejné oznamy

INFORMÁCIA O ZADANÍ ZÁKAZIEK NA OBSTARANIE TOVAROV, SLUŽIEB A PRÁC

v súlade s §-om 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

P.č. Deň zverejnenia
Predmet zákazky Dohodnutá cena zákazky (v € bez DPH)
Termín zadania zákazky (uzavretia zmluvného vzťahu)
1
19.12.2013
Dodávka 12 ton peliet do plavárne AQUASPOOL - havariný výpadok výroby zmluvného dodávateľa
2 318,00 €
19.12.2013
2
19.12.2013
Dodávka a montáž 16 kW tepelného čerpadla
8 115,20 €
27.12.2013
3. 20.01.2014 Nákup materiálu na rozvody kúrenia a rozvody kotolne 2 396,96 € 24.01.2014
4. 29.01.2014 Obstaranie  kancelárskych potrieb. na rok 2014 4.024,43 € 01.02.2014
5. 29.01.2014  Obstaranie tonerov do tlačiarní na rok 2014 1.700,00 € 01.02.2014
6. 29.01.2014 Obstaranie čistiacich a hygienických potrieb na rok 2014 5.379,90 € 01.02.2014
7. 04.02.2014 Dodávka a montáž plynového kotla pre Futbalový štadión. 2 2359,13 € 07.02.2014
8. 05.02.2014 Oprava a servis vysokotlakového zariadenia (čerpadlo DARNER) 1.821,90 € 08.02.2014
9. 18.02.2014 Audítorské služby na rok 2013, 2014. 2 700,00€/rok 21.02.2014
10. 25.02.2014 Dodávka vchodových protipožiarnych dverí na Zimný štadión.  1 300,00 € 31.03.2014
11. 28.02.2014 Dodávka vodomerov na SV a TÚV 14 670,00 € 04.03.2014
12. 21.03.2014 Oprava striešky  tribúny na futbalovom štadióne   1.049,25 €   
13. 21.03.2014 Obstaranie peliet pre prevádzku Plavárne AQUASPOOL Vidiná  17.820,- €  
14. 08.04.2014 Servis čpavkovej strojovne chladenia - Zimný štadión    8.572,- €  
15. 23.04.2014 Projektová dokumentácia na obnovu Bytového domu Komenského 24, Lučenec    2.828,00 €  
16. 23.04.2014 Projektová dokumentácia na obnovu Bytového domu Novohradská 34-36, Lučenec    2.720,00 €

 

 

17. 02.05.2014 Bezpečnostný projekt    1.850,00 €  
18. 16.05.2014

Obstaranie Vírivky do Plavárne AquaSPOOL

Súťaž (ZoD)

 15.630,00 €

 

19. 16.05.2014 Obstaranie Detského bazéna do Plavárne AquaSPOO - Súťaž súťaž bola zrušená  
20. 16.05.2014 Obstaranie materiálu z oblasti vodovod, kanalizácia a kúrenie ako materiál k zabezpečeniu správy budov, bytových domov a športovísk vo vlastníctve obstarávateľa a bytových domov, športovísk a kompostárne prevzatých do spávy od Mesta Lučenec - Súťaž (ZoD)  19.000,00 €  
21.  16.05.2014  Obstaranie elektorinštalačného materiálu k zabezpečeniu správy budov, bytových domov a športovísk vo vlastníctve obstarávateľa a bytových domov, športovísk a kompostárne prevzatých do správy od Mesta Lučenec - Súťaž (ZoD)  17.000,00 €  
22. 16.05.2014 Obstaranie materiálu k zabezpečeniu správy bytových domov a športovísk vo vlastníctve obstarávateľa a bytových domov, športovísk a kompostárne prevzatých do správy od Mesta Lučenec - Súťaž (ZoD)  18.500,00 €  
23. 16.05.2014 Obstaranie zvýšenia tepelného výkonu tepelného zdroja Plavárne AquaSPOOL Lučenec tepelným čerpadlom - Súťaž súťaž bola zrušená  
24.   08.07.2014  Servis čpavkovej strojovne na Zimnom štadióne v Lučenci   4.628,00 €  
25. 14.07.2014 Obstaranie reklamných informačných tabulí prevádzka AquaSPOOL   1.178,00 €  
26. 17.07.2014 Zateplanie severnej steny BD Masarykova č. 11, Lučenec   9.974,90 €   
27. 17.07.2014 Modernizácia výťahu BD NOvohradská č. 34, Lučenec   2.483,97 €   
28. 18.07.2014 Zvýšenie tepelného výkonu tepelného zdroja  Plavárne AquaSPOOL tepelným čerpadlom - Súťaž (ZoD)  17.708,33 €  
29. 29.07.2014 Výmena oleja, filtrov a prava drviaceho a miešacieho stroja SEKO v prevádzke Kompostárne     1.271,00 €   
30. 06.08.2014 Nákup trávnatého semena na zatrávnenie FŠ     1.253,00 €  
31. 18.08.2014 Obstaranie projektovej dokumentácie na obnovu BD Novohradská č. 34, Lučenec     2.720,00 €  
32. 19.09.2014 Obstaranie svetelného reklamného názvu ARENA ŠH, Lučenec      1.700,00 € 

 

33. 19.09.2014 Obstaranie čistiaceho stroja na drevenú podlahu ŠH ARENA      1.679,00 €

 

34. 31.10.2014 Nábytok do ŠH ARENA      2.288,33 €  
35. 17.10.2014 Ochranné vinylové prekrytie športovej palubovky ŠH ARENA      9.999,00 €  
36. 17.10.2014 Obstaranie vybavenia ŠH ARENA, lavičky, vešiaky, športové pomôcky      9.038,95 €  
32. 18.12.2014 Auditorské služby      1. 890,00 €  
    Rok 2015    
1. 05.01.2015 Obstaranie  peliet do prevádzky AquaSPOOL Lučenec na rok 2015       5.857,50 €  
2. 16.01.2015 Obstaranie kancelárskeho tovaru na rok 2015  v zmysle § 9 odst. 9 zák. 25/2006 Z. z.       4.618,00 €  
3. 16.01.2015 Obstaranie  hygienyckých a čistiacich  potrieb na rok 2015 v zmysle  §9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.       5.826,50 €  
4. 16.01.2015 Obstaranie tonerov na rok 2015 v zmysle  § 9 odst. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.        2.164,05 €  
5. 30.01.2015 Obstaranie  bazénovej chémie na rok 2015 v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.        1.521,75 €   
6. 30.01.2015 Obstaranie drobného spotrebného tovaru, maliarske potreby, riedidlá štetce v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.        3.477,40 €  
7. 30.01.2015 Obstaranie  drobných autosúčiastok, žiarovky, .... v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.        1.000,00 €  
8. 30.01.2015 Obstaranie  drobného tovaru, FAB vložky, kľučky, .. v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.        2.887,61 €   
9. 30.01.2015 Obstaranie grafických služieb na rok 2015 v zmysle § 9 odst. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.        3.000,00 €  
10. 30.01.2015 Obstaranie  deratizačných prác na rok 2015 v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.        1.062,00 €  
11. 30.01.2015 Obstaranie audítorských služieb r. 2015, 2016 v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.     1.890,00 €  
12. 30.01.2015 Obstaranie bytových vodomerov SV a TÚV na rok 2015 v zmysle § 9 ods. 9 Zákona č. 25/2006 Z.z.    12.773,20 €  
13. 02.03.2015 Poradenské služby, Daňový poradca      1.500,00 €  
14. 02.05.2015 Obstaranie mriežok k bazénu na Letné kúpalisko      2.354,00 €   
15. 02.05.2015 Oprava havarijného stavu solárneho systému na LK Lučenec      2.592,32 €  
16. 19.10.2015 Obstaranie služby - Deratizácia a dezinsekcia povaly Budovy YMCA, Novohradská č. 2, 984 01 Lučenec      2.500,00 €  
17. 11.09.2015 Obstaranie vypracovania PD pre stavebné povolenie a rekonštrukciu strechy objektu Plavárne AquaSPOOL, Lučenec      2.500,00€  
18. 11.12.2015 Obstaranie strešného prekrytia na garáže a dielna SPOOL a.s.      4.977,51 €  
19. 11.12.2015 Oprava havarijného stavu elektrického rozvádzača ŠH ARENA         1.718,00 €   
    ROK 2016    
1. 05.02.2016 Obstaranie kancelárskeho tovaru na rok 2016 v zmysle § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.        3.500,00 €  
2. 05.02.2016 Obstaranie kancelárskeho papiera na rok 2016 v zymsle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z.        1.200,00 €  
3. 05.02.2016 Obstaranie hygienických a čistiacich potrieb na rok 2016 v zmysle § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006        3.500,00 €  
4. 05.02.2016 Obstaranie tonerov do tlačiarní na rok 2016 v zmysle § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z.         2.300,00 €  
5. 15.02.2016 Obstaranie výmeny okien na garážacha a dielňach SPOOL a.s.         4.338,45 €