banner

Verejné obstarávanie - výzvy na predloženie cenových ponúk

Úvod / Verejné oznamy

Prieskum trhu v rámci hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov SPOOLa.s.,  a určenia najlepšej ceny tovarov a služieb v primeranej kvalite

1. Identifikácia objednávateľa:

Názov a sídlo spoločnosti: SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

IČO: 315 86 392

Kontaktná osoba: Mgr. Patrícia Plašienková, tel: 047/4304121, e-mail: vodohospodar@spool.sk, sekretariat@spool.sk

2. Predmet zákazky: Dodávka bytových vodomerov na teplú a studenú vodu

3. Opis predmetu:

Predmetom zákazky je dodávka 914 ks  bytových vodomerov na teplú a 52 ks bytových vodomerov na studenú vodu stavebnej dĺžky 110 mm s možnosťou doplnenia  rádiového modulu na diaľkový odpočet dát. Do cenovej ponuky žiadame uviesť aj cenu rádiového modulu, cenu zbernice dát, cenu za spracovanie vyúčtovania resp. cenu meracej sady. Do cenovej ponuky žiadame uviesť aj množstevnú zľavu.  Predpokladaná hodnota zákazky: 9 500 € bez DPH.

Objednávateľ neposkytuje zálohové platby na dodávku tovarov a služieb. 

4. Lehota a miesto plnenia:

Lehota: do 31.12.2019, Miesto dodania: SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

5. Cena zákazky musí byť stanovená v eurách, špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať  všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Uchádzač predloží cenovú ponuku rozpísanú na predmet zákazky v eurách. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.

6. Uchádzač vo svojej cenovej ponuke predloží: Cenu podľa bodu 5, Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky. Stačí informatívny výpis z registrov alebo neoverená kópia.

7. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk: Cenové ponuky je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo elektronicky (podpísané, naskenované doklady v PDF dokumente) na adresu obstarávateľa, alebo e-mailovú adresu: vodohospodar@spool.sk do 19.12.2018 do 12.00 hod.  Označenie: Cenový prieskum trhu - Dodávka vodomerov  - NEOTVÁRAŤ.

8. Vyhodnotenie cenových ponúk sa vykoná v sídle objednávateľa dňa 20.12.2018. Kritériom na posúdenie zákazky je najnižšia cena primeraná kvalite dodávaného tovaru. Oznámenie o vyhodnotení cenových ponúk  bude zaslané len víťaznému uchádzačovi.
Výzva zverejnená dňa 05.12.2018.

 

Prieskum trhu v rámci hospodárneho vynakladania finančných prostriedkov SPOOL a.s.,  a určenia najlepšej ceny tovarov a služieb v primeranej kvalite

1. Identifikácia objednávateľa:

Názov a sídlo spoločnosti: SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

IČO: 315 86 392

Kontaktná osoba: Melinda Gajdošová, tel: 047/4304121, e-mail: vodohospodar@spool.sk, sekretariat@spool.sk

2. Predmet zákazky: Dodávka bytových vodomerov na teplú a studenú vodu

3. Opis predmetu:

Predmetom zákazky je dodávka 650 ks  bytových vodomerov na teplú a 370 ks bytových vodomerov na studenú vodu stavebnej dĺžky 110 mm s možnosťou doplnenia  rádiového modulu na diaľkový odpočet dát. Do cenovej ponuky žiadame uviesť aj cenu rádiového modulu, cenu zbernice dát, cenu za spracovanie vyúčtovania resp. cenu meracej sady. Do cenovej ponuky žiadame uviesť aj množstevnú zľavu. Predpokladaná hodnota zákazky: 10.000, - € bez DPH.

Objednávateľ neposkytuje zálohové platby na dodávku tovarov a služieb. 

4. Lehota a miesto plnenia:

Lehota: do 31.12.2018, Miesto dodania: SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

5. Cena zákazky musí byť stanovená v eurách, špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať  všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Uchádzač predloží cenovú ponuku rozpísanú na predmet zákazky v eurách. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.

6. Uchádzač vo svojej cenovej ponuke predloží: Cenu podľa bodu 5, Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky. Stačí informatívny výpis z registrov alebo neoverená kópia.

7. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk: Cenové ponuky je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo elektronicky (podpísané, naskenované doklady v PDF dokumente) na adresu obstarávateľa, alebo e-mailovú adresu: vodohospodar@spool.sk do 18.12.2017 do 12.00 hod.  Označenie: Cenový prieskum trhu - Dodávka vodomerov  - NEOTVÁRAŤ.

8. Vyhodnotenie cenových ponúk sa vykoná v sídle objednávateľa dňa 19.12.2017. Kritériom na posúdenie zákazky je najnižšia cena primeraná kvalite dodávaného tovaru. Oznámenie o vyhodnotení cenových ponúk  bude zaslané len víťaznému uchádzačovi. Výzva zverejnená dňa 04.12.2017.

 

Prieskum trhu v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

1. Identifikácia obstarávateľa

Názov a sídlo spoločnosti:

SPOOL a.s, Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

IČO: 315 86 392

Kontaktná osoba, Bc. Andrea Valachová, kontakt: 0917 910 632, 047/4304101, e-mail:sekretariat@spool.sk

2. Predmet obstarania

Dodávka kancelárskeho papiera

Predmetom obstarania je dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy na rok 2017. Dodávka kancelárskeho papiera bude realizovaná na základe objednávok počas celého roka 2017. Objednávky budú dodávateľovi zasielané e-mailovou korešpondenciou. Obstarávateľ požaduje dodanie kancelárskeho papiera do 24 hodín od doručenia objednávky. Cena za jednotlivé dodávky bude uhrádzaná na základe vystavenej faktúry, so splatnosťou 14 dní. 

3. Miesto plnenia:

SPOOL a.s., Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec.

4. Cena

Cena zákazky musí byť stanovená v eurách, špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať všetky náklady spojené s jej dodaním. Uchádzač predloží cenu ponuku rozpísanú na predmet zákazky v eurách nasledovne:

- Cena bez DPH 

- Cena s DPH

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke. 

5. Uchádzač predloží:

Cenovú ponuku podľa bodu 4 a fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

6. Lehota a miesto predkladania ponúk.

Cenové ponuky v rámci prieskumu trhu je potrebné doručiť na adresu obstarávateľa osobne, poštou, e-mailovou korešpondenciou (naskenované, podpísané v PDF formáte) v termíne do 13.01.2017 do 12.00 hodiny.

7. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 13.01.2017 Kritériom výberu bude predložená najnižšia cena, dostupnosť tovaru. Obstarávateľ bude prihliadať na pozitívne skúsenosti s dodávateľom. 

Výzva bola zverejnená dňa: 02.01.2017

 ____________________________________________________________________________________________________________

Prieskum trhu v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117  zákona č. 343/2015  Z. z. o verejnom obstarávaní

1. Identifikácia obstarávateľa

SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

IČO: 315 86 392

Kontaktná osoba: Bc. Andrea Valachová, kontakt: 0917 910 632, 047/4304101, e-mail:sekretariat@spool.sk

2. Predmet obstarávania

Predmetom obstarania bude dodávka tonerov na rok 2017 podľa prílohy. Dodávka tonerov sa bude uskutočňovať na základe jednotlivých objednávok počas celého roka 2017. Objednávky budú dodávateľovi zasielané emailovou korešpondenciou. Obstarávateľ požaduje dodanie tovaru do 48 hodín od doručenia objednávky. Cena za jednotlivé dodávky tonerov bude uhradená na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 14 dní.

3. Miesto plnenia

SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

4. Cena

Cena zákazky musí byť stanovená v eurách špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať všetky náklady spojené s jej dodaním. Uchádzač predloží cenovú ponuku rozpísanú na predmet zákazky v eurách nasledovne:

- Cena bez DPH

- Cena s DPH

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke. Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil v rámci cenovej ponuky výšku zľavy, ktorú poskytne obstarávateľovi v prípade ak si obstarávateľ počas roka obstará aj iné tlačiarne mimo zoznamu uvedeného v prílohe v rámci ktorých bude prebiehať dodávka tonerov aj do týchto tlačiarní, resp. multifunkčných zariadení.  

5. Uchádzač predloží

Cenovú ponuku podľa bodu č. 4 a fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky. 

6. Lehota a miesto predkladania ponúk

Cenové ponuky v rámci prieskumu trhu je potrebné doručiť  na adresu obstarávateľa: osobne, poštou, e-mailovou korešpondenciou v termíne do 13.01.2017 do 12.00 hodiny s označením Prieskum trhu - TONERY. 

7. Vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutoční dňa 13.01.2017. Kritérium výberu úspešného uchádzača bude predložená ponuka s najnižšou cenou, kvalita a dostupnosť dodávaných produktov.

Výzva zverejnená dňa 02.01.2017

 ____________________________________________________________________________________________________________

Prieskum trhu v rámci postupov verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

1. Identifikácia obstarávateľa

SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

IČO: 315 86 392

2. Predmet obdstarávania

Predmetom obstarávania bude dodávka hygienických a čistiacich potrieb podľa prílohy na rok 2017. Hygienické a čistiace potreby bude obstarávateľ počas roka 2017 obstarávať na základe jednotlivých objednávok podľa potreby obstarávateľa. Objednávky budú obstarávateľovi zasielané e-mailovou korešpondenciou. Obstarávateľ požaduje dodanie tovaru do 48 hodín od doručenia objednávky. Úhrada za dodaný tovar bude realizovaná na základe vystavenej faktúry jeden krát v mesiaci so splatnosťou 14 dní.

3. Miesto plnenia

 SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

4. Cena

 Cena zákazky musí byť stanovená v eurách, špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať všetky náklady spojené s jej dodaním. Uchádzač predloží cenovú ponuku rozpísanú na predmet zákazky v eurách nasledovne:

- Cena bez DPH

- Cena s DPH

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke. Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil v cenovej ponuke aj výšku zľavy, ktorú poskytne obstarávateľovi na ostaný hygienický a čistiaci tovar v prípade, že si obstarávateľ v prípade potreby takýto tovar obstará.

5. Uchádzač predloží:

Cenovú ponuku podľa bodu 4 a fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

6. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk

Cenové ponuky v rámci prieskumu trhu je potrebné doručiť na adresu obstarávateľa v termíne do 13.01.2017 do 12.00 hodiny osobne, poštou, alebo e-mailovou korešpondenciou s označením Prieskum trhu - Dodávka hygienických a čistiacich potrieb.

7. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 13.01.2017. Kritérium výberu úspešného uchádzača bude predložená najnižšia cena, dostupnosť tovaru. Obstarávateľ bude prihliadať na pozitívne skúsenosti s dodávateľom.

Výzva zverejnená dňa 02.01.2017

 

_____________________________________________________________________________________________________________

Prieskum trhu v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní.

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov a sídlo spoločnosti: SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

IČO: 315 86 392

Kontaktná osoba: Bc. Andrea Valachová, tel: 0917 910 632

2. Predmet obstarania:

Dodávka kancelárskeho tovaru

Predmetom obstarania je dodávka kancelárskeho tovaru na rok 2017 podľa prílohy. Dodávka sa bude realizovať na základe jednotlivých objednávok  počas roka 2017, ktoré budú dodávateľovi zaslané e-mailovou korešpondenciou. Dodávku tovaru obstarávateľ požaduje dodať do 48 hodín od doručenia objednávky. Cena za jednotlivé dodávky bude uhrádzaná na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví jeden krát mesačne so splatnosťou 14 dní. 

3. Miesto plnenia:

SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

4. Cena:

Cena zákazky musí byť stanovená v eurách, špecifikovaná ako maximálna cena a musí záhŕňať všetky náklady spojené s jej dodaním. Uchádzač predloží cenovú ponuku rozpísanú na predmet zákazky v € nasledovne:

- Cena bez DPH

- Cena s DPH

V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke. Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil výšku zľavy na ostatný kancelársky tovar, ktorý bude obstarávateľ v prílohe potreby obstarávať.

5. Uchádzač predloží:

Cenovú ponuku podľa bodu 4 a fotokópiu dokladu o  oprávnení podnikať v predmete zákazky.

6. Lehota a miesto predkladania ponúk:

Ponuky je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (podpísané naskenované v PDF súbore) na adresu obstarávateľa s označením Prieskum trhu - kancelárske potreby v termíne do 13.01.2017 do 12.00 hod.

7. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 13.01.2017. Kritériom výberu bude najnižšia cena, dostupnosť tovaru. Obstarávateľ bude prihliadať na pozitívne skúsenosti s dodávateľom. 

Výzva zverejnená dňa 02.01.2017

____________________________________________________________________________________________________________

Prieskum trhu v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov a sídlo spoločnosti: SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

IČO: 315 86 392

Kontaktná osoba: Bc. Nina Ciráková, tel: 047/4304121, e-mail: cirakova@spool.sk, sekretariat@spool.sk

2. Predmet obstarávania: Dodávka bytových vodomerov na teplú a studenú vodu

3. Opis predmetu:

Predmetom obstarania je dodávka 20 ks  bytových vodomerov na teplú a 500 ks bytových vodomerov na studenú vodu stavebnej dĺžky 110 mm  a 5 ks bytových vodomerov na teplú vodu stavebnej dĺžky 80 mm s možnosťou doplnenia  rádiového modulu na diaľkový odpočet dát. Do ponuky žiadame uviesť aj cenu rádiového modulu, cenu zbernice dát, cenu za spracovanie vyúčtovania resp. cenu meracej sady. Do ponuky žiadame uviesť aj množstevnú zľavu. Predpokladaná hodnota zákazky: 5.200, - € bez DPH.

Obstarávateľ neposkytuje zálohové platby na dodávku tovarov a služieb. 

4. Lehota a miesto plnenia:

Lehota: do 31.12.2017, Miesto plnenia: SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

5. Cena zákazky musí byť stanovená v eurách, špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať  všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Uchádzač predloží cenovú ponuku rozpísanú na predmet zákazky v eurách. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.

6. Uchádzač vo svojej ponuke predloží: Cenu podľa bodu 5, Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky. Stačí informatívny výpis z registrov alebo neoverená kópia.

7. Lehota a miesto predkladania ponúk: Ponuky je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo elektronicky (podpísané, naskenované doklady v PDF dokumente) na adresu obstarávateľa, alebo e-mailovú adresu: cirakova@spool.sk do 29.12.2016 do 12.00 hod. Obal ponuky musí obsahovať: adresu verejného obstarávateľa, adresu uchádzača vrátane jeho názvu obchodného mena, Označenie: Cenový prieskum trhu - Dodávka vodomerov  - NEOTVÁRAŤ.

8. Vyhodnotenie ponúk sa vykoná v sídle verejného obstarávateľa dňa 30.12.2016. Kritériom na posúdenie zákazky je najnižšia cena. Oznámenie o vyhodnotení bude zaslané len víťaznému uchádzačovi. Výzva zverejnená dňa 15.12.2016.

______________________________________________________________________________________________________________

Prieskum trhu v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov a sídlo spoločnosti: SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

IČO: 315 86 392

Kontaktná osoba: Bc. Nina Ciráková, tel: 047/4304121, e-mail: cirakova@spool.sk, sekretariat@spool.sk

2. Predmet obstarávania: Dodávka bytových vodomerov na teplú a studenú vodu

3. Opis predmetu:

Predmetom obstarania je dodávka 20 ks  bytových vodomerov na teplú a 500 ks bytových vodomerov na studenú vodu stavebnej dĺžky 110 mm  a 5 ks bytových vodomerov na teplú vodu stavebnej dĺžky 80 mm s možnosťou doplnenia  rádiového modulu na diaľkový odpočet dát. Do ponuky žiadame uviesť aj cenu rádiového modulu, cenu zbernice dát, cenu za spracovanie vyúčtovania resp. cenu meracej sady. Do ponuky žiadame uviesť aj množstevnú zľavu. Predpokladaná hodnota zákazky: 5.200, - € bez DPH

Obstarávateľ neposkytuje zálohové platby na dodávku tovarov a služieb. 

4. Lehota a miesto plnenia:

Lehota: do 31.12.2017, Miesto plnenia: SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

5. Cena zákazky musí byť stanovená v eurách, špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať  všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Uchádzač predloží cenovú ponuku rozpísanú na predmet zákazky v eurách. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.

6. Uchádzač vo svojej ponuke predloží: Cenu podľa bodu 5, Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky. Stačí informatívny výpis z registrov alebo neoverená kópia.

7. Lehota a miesto predkladania ponúk: ponuky je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo elektronicky (podpísané, naskenované doklady v PDF dokumente) na adresu obstarávateľa, alebo e-mailovú adresu: cirakova@spool.sk do 15.12.2016 do 12.00 hodiny. Obal ponuky musí obsahovať: adresu verejného obstarávateľa, adresu uchádzača vrátane jeho názvu obchodného mena, Označenie: Cenový prieskum trhu - Dodávka vodomerov  - NEOTVÁRAŤ.

8. Vyhodnotenie ponúk sa vykoná v sídle verejného obstarávateľa dňa 16.12.2016. Kritériom na posúdenie zákazky je najnižšia cena. Oznámenie o vyhodnotení bude zaslané len víťaznému uchádzačovi. Výzva zverejnená dňa 28.11.2016

 


Prieskum trhu v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 odst. 9. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov a sídlo spoločnosti: SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

IČO: 315 86 392

Kontaktná osoba: Bc. Nina Pagáčová, tel: 047/4304121, e-mail: pagacova@spool.sk, sekretariat@spool.sk

2. Predmet obstarávania: Dodávka bytových vodomerov na teplú a studenú vodu

3. Opis predmetu:

Predmetom obstarania je dodávka 140 ks  bytových vodomerov na teplú a 300 ks bytových vodomerov na studenú vodu stavebnej dĺžky 110 mm s možnosťou doplnenia  rádiového modulu na diaľkový odpočet dát. Do ponuky žiadame uviesť aj cenu rádiového modulu, cenu zbernice dát, cenu za spracovanie vyúčtovania resp. cenu meracej sady. Do ponuky žiadame uviesť aj množstevnú zľavu. Predpokladaná hodnota zákazky: 4.500, - € bez DPH

Obstarávateľ neposkytuje zálohové platby na dodávku tovarov a služieb. 

4. Lehota a miesto plnenia:

Lehota: do 31.12.2016, Miesto plnenia: SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

5. Cena: zákazky musí byť stanovená v eurách, špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať  všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Uchádzač predloží cenovú ponuku rozpísanú na predmet zákazky v eurách. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.

6. Uchádzač vo svojej ponuke predloží: Cenu podľa bodu 5, Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky. Stačí informatívny výpis z registrov alebo neoverená kópia.

7. Lehota a miesto predkladania ponúk, ponuky je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo elektronicky (podpísané, naskenované doklady v PDF dokumente) na adresu obstarávateľa, alebo e-mailovú adresu: pagacova@spool.sk do 25.02.2016 do 12.00 hodiny. Obal ponuky musí obsahovať: adresu verejného obstarávateľa, adresu uchádzača vrátane jeho názvu obchodného mena, Označenie: Cenový prieskum trhu - Dodávka vodomerov  - NEOTVÁRAŤ.

8. Vyhodnotenie ponúk sa vykoná v sídle verejného obstarávateľa dňa 01.03.2016. Kritériom na posúdenie zákazky je najnižšia cena. Oznámenie o vyhodnotení bude zaslané len víťaznému uchádzačovi.
Výzva zverejnená dňa 08.02.2016.


Prieskum trhu v rámci postupov verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

1. Identifikácia obstarávateľa

SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

IČO: 315 86 392

2. Predmet obdstarávania

Predmetom obstarávania bude dodávka hygienických a čistiacich potrieb podľa prílohy na rok 2016. Hygienické a čistiace potreby bude obstarávateľ počas roka 2016 obstarávať na základe jednotlivých objednávok podľa potreby obstarávateľa. Objednávky budú obstarávateľovi zasielané e-malovou korešpondenciou. Obstarávateľ požaduje dodanie tovaru do 48 hodín od doručenia objednávky. Úhrada za dodný tovať bude realizovaná na základe vystavenej faktúry jeden krát v mesiaci so spatnosťou 14 dní.

3. Miesto plnenia

 SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

4. Cena

 Cena zákazky musí byť stanovená v eurách, špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať všetky náklady spojené s jej dodaním. Uchádzač predloží cenovú ponuku rozpísanú na predmet zákazky v eurách nasledovne:

- Cena bez DPH

- Cena s DPH

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke. Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil v cenovej ponuke aj výšku zľavy, ktorú poskytne obstarávateľovi na ostaný hygienický a čistiaci tovar v príade, že si obstarávateľ v prípade potreby takýto tovar obstará.

5. Uchádzač predloží:

Cenovú ponuku podľa bodu 4 a fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

6. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk

Cenové ponuky v rámci prieskumu trhu je potrebné doručiť na adresu obstarávateľa v termíne do 05.02.2016 do 12.00 hodiny osobne, poštou, alebo e-mailovou korešpondenciou s označením Prieskum trhu - Dodávka hygienických a čistiacich potrieb.

7. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 05.02.2016. Kritérium výberu úsoešného uchádzača bude predložená najnižšia cena, dostupnosť tovaru. Obstarávateľ bude prihliadať na pozitívne skúsenosti s dodávateľom.

Výzva zverejnená dňa 03.02. 2016.

 


 

 

Prieskum trhu v rámci postupu verejného obstqrávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní

1. Identifikácia obstarávateľa

SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

IČO: 315 86 392

Kontaktná osoba: Bc. Andrea Valachová, kontakt: 0917 910 632, 047/4304101, e-mail:sekretariat@spool.sk

2. Predmet obstarávania

Predmetom obstarania bude dodávka tonerov na rok 2016 podľa prílohy. Dodávka tonerov sa bude uskutočňovať na základe jednotlivých objednávok počas celého roka 2016. Objednávky budú dodávateľovi zasielané emailovou korešpondenciou. Obstarávateľ požaduje dodanie tovaru do 48 hodín od doručenia objednávky. Cena za jednotlivé dodávky tonerov bude uhradená na základe vystavenej faktúry so splatnosťou 14 dní.

3. Miesto plnenia

SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

4. Cena

Cena zákazky musí byť stanovená v eurách špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať všetky náklady spojené s jej dodaním. Uchádzač predloží cenovú ponuku rozpísanú na predmet zákazky v eurách nasledovne:

- Cena bez DPH

- Cena s DPH

Pokiaľ uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke. Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil v rámci cenovej ponuky výšku zľavy, ktorú poskytne obstarávateľovi v prípade ak si obstarávateľ počas roka obstará aj iné tlačiarne mino zoznamu uvedeného v prílohe v rámci ktorých bude prebiehať dodávka tonerov aj do týchto tlačiarní, resp. multifunkčných zariadení.  

5. Uchádzač predloží

Cenovú ponuku podľa bodu č. 4 a fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky. 

6. Lehota a miesto predkladania ponúk

Cenové ponuky v rámci prieskumu trhu je potrebné doručiť  na adresu obstarávateľa: osobne, poštou, e-mailovou korešpondenciou v termíne do 05.02.2016 do 12.00 hodiny s označením Prieskum trhu - TONERY. 

7. Vyhodnotenie cenových ponúk sa uskutoční dňa 05.02.2016. Kritérium výberu úspešného uchádzača bude predložená ponuka s najnižšou cenou, kvalita a dostupnosť dodávaných produktov.

Výzva zverejnená dňa 03.02.2016.


 

Prieskum trhu v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

1. Identifikácia obstarávateľa

Názov a sídlo spoločnosti:

SPOOL a.s, Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

IČO: 315 86 392

Kontaktná osoba, Bc. Andrea Valachová, kontakt: 0917 910 632, 047/4304101, e-mail:sekretariat@spool.sk

2. Predmet obstarania

Dodávka kancelárskeho papiera

Predmetom obstarania je dodávka kancelárskeho papiera podľa prílohy na rok 2016. Dodávka kancelárskeho papiera bude realizovaná na základe objednávok počas celého roka 2016. Objednávky budú dodávateľovi zahávané e-mailovou korešpondenciou. Obstarávateľ požaduje dodanie kancelárskeho papiera do 24 hodín od doručenia objednávky. Cena za jednotlivé dodávky bude uhrádzaná na základe vystavenej faktúry, so splatnosťou 14 dní. 

3. Miesto plnenia:

SPOOL a.s., Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec.

4. Cena

Cena zákazky musí byť stanovená v eurách, špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať všetky náklady spojené s jej dodaním. Uchádzač predloží cenu ponuku rozpísanú na predmet zákazky v eurách nasledovne:

- Cena bez DPH 

- Cena s DPH

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke. 

5. Uchádzač predloží:

Cenovú ponuku podľa bodu 4 a fotokópiu dokladu o oprávnení podnikať v predmete zákazky.

6. Lehota a miesto predkladania ponúk.

Cenové ponuky v rámci prieskumu trhu je potrebné doručiť na adresu obstarávateľa osobne, poštou, e-mailovou korešpondenciou (naskenované, podpísané v PDF formáte) v termíne do 05.02.2016 do 12.00 hodiny.

7. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 05.02.2016. Kritériom výberu bude predložená najnižšia cena, dostupnosť tovaru. Obstasrávateľ bude prihliadať na pozitívne skúsenosti s dodávateľom. 

Výzva bola zverejnená dňa: 03.02.2016 

 Prieskum trhu v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní.

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov a sídlo spoločnosti: SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

IČO: 315 86 392

Kontaktná osoba: Bc. Andrea Valachová, tel: 0917 910 632

2. Predmet obstarania:

Dodávka kancelárskeho tovaru

Predmetom obstarania je dodávka kancelárskeho tovaru na rok podľa prílohy. Dodávka sa bude realizovať na základe jednotlivých objednávok  počas roka 2016, ktoré budú dodávateľovi zaslané e-mailovou korešpondenciou. Dodávku tovaru obstarávateľ požaduje dodať do 48 hodín od doručenia objednávky. Cena za jednotlivé dodávky bude uhrádzaná na základe faktúry, ktorú dodávateľ vystaví jeden krát mesačne so splatnosťou 14 dní.  

3. Miesto plnenia:

SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

4. Cena:

Cena zákazky musí byť stanovená v eurách, špecifikovaná ako maximálna cena a musí záhŕňať všetky náklady spojené s jej dodaním. Uchádzač predloží cenovú ponuku rozpísanú na predmet zákazky v € nasledovne:

- Cena bez DPH

- Cena s DPH

V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke. Obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil výšku zľavy na ostatný kancelársky tovar, ktorý bude obstarávateľ v prílohe potreby obstarávať.

5. Uchádzač predloží:

Cenovú ponuku podľa bodu 4 a fotokópiu dokladu o  oprávnení podnikať v predmete zákazky.

6. Lehota a miesto predkladania ponúk:

Ponuky je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (podpísané naskenované v PDF súbore) na adresu obstarávateľa s označením Prieskum trhu - kancelárske potreby v termíne do 05.02.2016 do 12.00 hod.

7. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 05.02.2016. Kritériom výberu bude najnižšia cena, dostupnosť tovaru. Obstarávateľ bude prihliadať na pozitívne skúsenosti s dodávateľom.

Výzva zverejnená dňa 02.02.2016


 

Výzva na predloženie cenovej ponuky v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov a sídlo spoločnosti: SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

IČO: 315 86 392

Kontaktná osoba: Bc. Andrea Valachová, tel: 047/4304101, 0917 910 632, e-mail: sekretariat@spool.sk

2. Predmet obstarania:

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu rekonštrukcie strechy objektu Plavárne AquaSPOOL, Zvolenská cesta Lučenec.

3. Opis predmetu:

Predmetom obstarania je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu rekonštrukcie strechy PVC fóliou objektu Plavárne AquaSPOOL, Zvolenská cesta, Lučenec. V objekte sa nachádza bazénová hala s plaveckým bazénom, sauna, administratívne priestory, bytové a nebytové priestory a pridružená prevádzky. V súčasnosti bazén nie je v prevádzke.

4. Lehota a miesto plnenia

Lehota: termín obhliadky strechy Plavárne AquaSPOOL Lučenec, Zvolenská cesta, Lučenec je 04.09.2015 o 11.00 hod.

              termín predloženia cenovej ponuky na vyhotovenie PD do 10.09.2015 do 12.00 hod.

5. Cena zákazky:

Cena zákazky musí byť stanovená v eurách špecifikovaná ako maximálna cena  a musí zahźňať všetky náklady spojené s predmetom zákazky. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.

6. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk:

Cenovú ponuku je možné doručiť poštou alebo osobne na adresu obstarávateľa uvedenú v bode 1 v zalepenej obálke. Obálka musí obsahovať Názov a adresu sídla  obstarávateľa a uchádzača, označenie: "Výzva na predloženie cenovej ponuky: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu rekonštrukcie strechy objektu Plavárne AquaSPOOL, Zvolenská cesta, Lučenec - NEOTVÁRAŤ!.

7. Súťažné podklady si môžu záujemcovia vyžiadať na sekretariáte akciovej spoločnosti SPOOL u Bc. Valachovej. Tel kontakt: 047/4304101, 0917 910 632, e:mail: sekretariat@spool.sk

8. Vyhodnotenie ponúk:

Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční dňa 10.09.2015 na zasasdnutí predstavenstva a.s. SPOOL. Kritériom hodnotenia ponúk je najnižšia cena.  

Výzva zverejnená dňa 31.08.2015 

Prieskum trhu v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 odst. 9. zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia obstarávateľa:
Názov a sídlo spoločnosti: SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec
IČO: 315 86 392
Kontaktná osoba: Mgr.. Patrícia Plašienková, tel: 047/4304121, e-mail: plasienkova@spool.sk, sekretariat@spool.sk

2. Predmet obstarávania: Dodávka bytových vodomerov na teplú a studenú vodu

3. Opis predmetu:
Predmetom obstarania je dodávka 1240 bytových vodomerov na teplú a 630 bytových vodomerov na studenú vodu stavebnej dĺžky 110 mm s možnosťou doplnenia  rádiového modulu na diaľkový odpočet dát. Do ponuky žiadame uviesť aj cenu rádiového modulu, cenu zbernice dát, cenu za spracovanie vyúčtovania resp. cenu meracej sady. Do ponuky žiadame uviesť aj množstevnú zľavu. Predpokladaná hodnota zákazky: 19 000,- € bez DPH.
Obstarávateľ neposkytuje zálohové platby na dodávku tovarov a služieb. 

4. Lehota a miesto plnenia:
Lehota: do 31.12.2015, Miesto plnenia: SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

5. Cena: zákazky musí byť stanovená v eurách, špecifikovaná ako maximálna cena a musí zahŕňať  všetky náklady spojené s predmetom zákazky. Uchádzač predloží cenovú ponuku rozpísanú na predmet zákazky v eurách. V prípade, že uchádzač nie je platiteľom DPH upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.

6. Uchádzač vo svojej ponuke predloží: Cenu podľa bodu 5, Doklad o oprávnení podnikať v predmete zákazky. Stačí informatívny výpis z registrov,alebo neoverená kópia.

7. Lehota a miesto predkladania ponúk, ponuky je potrebné doručiť osobne, poštou, alebo elektronicky (podpísané, naskenované doklady v PDF dokumente) na adresu obstarávateľa, alebo e-mailovú adresu: plasienkovat@spool.sk do 20.02.2015 do 12.00 hodiny. Obal ponuky musí obsahovať: adresu verejného obstarávateľa, adresu uchádzača vrátane jeho názvu obchodného mena, Označenie: Cenový prieskum trhu - Dodávka vodomerov  - NEOTVÁRAŤ.

8. Vyhodnotenie ponúk sa vykoná v sídle verejného obstarávateľa dňa 03.03.2015. Kritériom na posúdenie zákazky je najnižšia cena. Oznámenie o vyhodnotení bude zaslané len víťaznému uchádzačovi.
Výzva zverejnená dňa 05.02.2015.


Prieskum thu v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov a sídlo spoločnosti:

SPOOL a.s., Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

IČO: 315 86 392

Kontaktná osoba: Ing. Bc. Janka Filčíková, te.: 047/4304103, 047/4304101

2. Predmet obstarania:

Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre potreby obstarávateľa. 

3. Opis predmetu:

Predmetom obstarania je poskytnutie audítorských služieb pre potreby obstarávateľa, ktrých podmienky poskytnutia sú špecifikované v prílohe. 

4. Lehota a miesto predkladania cenových ponúk, cenové ponuky je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu sídla spoločnosti v termíne do 08.01.2015 do 14.00 hodiny.  Obal cenovej ponuky musí obsahovať: adresu verejného obstarávateľa, adresu uchádzača, vrátane názvu a obchodného mena, Označenie:Zabezpečenie auditu účtovnej závierky a súvisiacich služieb pre SPOOL a.s.NEOTVÁRAŤ.

5. Vyhodnotenie ponúk sa uskutoční v sídle verejného obstarávateľa dňa 13.01.2015. Kritériom výberu bude najnižšia cena. Verejný obstarávateľ najneskôr do 5 pracovných dní po vyhodnotení ponúk zašle oznámenie o výsledku hodnotenia cenového prieskumu.

Výzva zverejnená dňa 30.12.2014 

Prieskum trhu v rámci postupu verejného obstarávania podľa § 9 odst. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

1. Identifikácia obstarávateľa:

Názov a sídlo spoločnosti: SPOOL a.s. Dr. Herza č. 23, 984 01 Lučenec

IČO: 315 86 392

Kontaktná osoba: p. Anna Mullerová, tel: 0915 892 026

2. Predmet obstarania:

Dodávka deratizačných a dezinsekčných služieb na rok 2015 podľa prílohy.

3. Opis predmetu zákazky

Predmetom obstarania je dodávka deratizačných a dezinsekčných služieb na rok 2015 podľa potrieb obstarávateľla, ktorý bude tieto šlužby objednávať na základe vypísanej objednávky jednotlivo podľa potieb počs celho roka 2015. Cena za jednotlivé deratizačné a dezinsekčné úkony bude hradená na základe faktúry, ktorej podklad bude tvoriť objednávka a podpísaný protokol o priebehu prác zo strany obstarávateľa a dodávateľa. Splatnosť faktúry bude do 15 dn